Yiqing Yin

135 avenue de Wagram

75017 Paris

+33 1 42 96 87 60

Presse

press@yiqingyin.com

 

Haute Couture

sales@yiqingyin.com

 

Projets Spéciaux

contact@yiqingyin.com

 

Jobs

hr@yiqingyin.com